Actievoorwaarden “Trainen Als Oranje Clinic”

 

1.     Algemeen 

I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Trainen als Oranje” Clinic winactie (hierna te noemen: “de Actie”) van PiM iD (verder te noemen: “de Organisator”). PiM is een initiatief van KPN BV, gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Den Haag.

II. De Actie start 12 mei 2021 en eindigt 27 juni 2021.

III. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

IV. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument.

2. Deelname 

I. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.

II. Deelname aan de Actie is gratis.

III. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en woonachtig in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.

IV. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie.

V. Deelnemer aan de Actie is eenieder die gedurende de actieperiode QR-registratie gebruikt van PiM ID.

VI. Deelname aan de Actie is niet mogelijk via derde partijen, i.e. Facebook, Twitter of Instagram.

VII. Elke scan met PiM op je vereniging levert de vereniging een winkans op. Indien er is gescand met PiM tellen we 1 scan per 24 uur per unieke PiMgebruiker.

VIII. Door deelname aan de Actie verlenen prijswinnaars toestemming aan de Organisator om hun clubnamen voor promotionele doeleinden te gebruiken.

IX . De uiterste datum voor scannen van je clubsaldo is 27 juni 2021.

X. Alle inzendingen worden eigendom van de Organisator.

XI. Door het delen van zijn/haar persoonsgegevens stemt de Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten overdraagt, tevens doet de Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.

XII. In geval van (redelijk vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers/verenigingen uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan de Organisator.

XIII. Door deelname aan de Actie kan de volgende prijs per aanmelding worden ontvangen op een door vereniging via e-mail verzonden adres:
Trainen als Oranje voetbalclinic van de KNVB gesponsord door KPN

XIV. Om in aanmerking te komen voor het winnen van de prijs moet de vereniging tenminste 1 scan met de PiM app hebben op zijn of haar voetbalvereniging.

XV. Aan het eind van de actieperiode wordt een winnaar uit alle scans getrokken. Hoe vaker er wordt gescand op jouw vereniging, hoe groter de winkans voor jouw vereniging.

3. Prijzen 

I. Door deelname aan de Actie kan tussen 12 mei 2021 en 27 juni 2021 kans worden gemaakt op één prijs; een Trainen als Oranje voetbalclinic.

II. Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.

III. De stand op het leadershipboard laat de kans van jouw vereniging zien om te winnen. Elke scan met PiM op je vereniging levert een winkans op. De prijswinnaar wordt bekend gemaakt via een persoonlijk telefoongesprek en een e-mail met het bij ons bekende contactpersoon van deelnemende vereniging.

IV. De prijswinnaar wordt uiterlijk de eerste week van juli 2021 bekend gemaakt.

V. Na bekendmaking prijswinnaar via een persoonlijke e-mail van Organisator aan prijswinnaar dient de prijswinnaar binnen 7 dagen te reageren op Organisator via een persoonlijke e-mail met adres waarop de prijs moet worden afgeleverd. Indien prijswinnaar niet binnen 7 dagen na de persoonlijke e-mail reactie geeft aan Organisator met daarbij het adres waarop de prijs moet worden afgeleverd, vervalt de prijs aan Organisator.

VI. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

VII. Voor prijzen die om een reden als vermeld in deze actievoorwaarden zijn vervallen aan Organisator, zal Organisator conform deze actievoorwaarden een nieuwe winnaar aanwijzen.

4. Privacy

I. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze Actie. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij hebben de gegevensverwerking die in het kader van de Actie plaatsvindt aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

II. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de naam van de gescande vereniging. De gegevens die worden verzameld zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.

III. Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. Meer informatie omtrent het gebruik van je gegevens kan je vinden in de PiM Privacy Policy beschikbaar op https://privacy.pim.app

5. Aansprakelijkheid 

I. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

II. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.

III. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

IV. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.